60 ഡിഗ്രിയിൽ കഴുകാം

ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

www.tvyremont.com

നിങ്ങൾക്ക് WordPress സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും

രചയിതാവ് ചേർത്തുഅഡ്മിൻ ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ 60 ഡിഗ്രിയിൽ കഴുകുക

60 ഡിഗ്രിയിൽ കഴുകാം

60 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടാത്ത താപനിലയിൽ സാധാരണ കഴുകുക.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ മെയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *