40 ഡിഗ്രിയിൽ കഴുകാം

40 ഡിഗ്രിയിൽ കഴുകാം

40 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടാത്ത താപനിലയിൽ സാധാരണ കഴുകുക.