» പി.ആർ.ഒ. » എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം » ഒരു ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റെയിൽറോഡ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം

ഒരു ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റെയിൽറോഡ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം

ഒരു റെയിൽ‌വേയും അതിലൂടെ പാഞ്ഞുപോകുന്ന ട്രെയിനും എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പാഠം, റെയിൽ‌വേയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു ഹൈവേ ഉണ്ട്, വീടുകൾ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നു, പർവതങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. രണ്ട് പോയിന്റ് വീക്ഷണം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പാഠം കാണിക്കുന്നു. ചക്രവാളം വരച്ചു, രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയിൽ നിന്ന് നേർരേഖകൾ വരയ്ക്കുന്നു, ഒരു ദിശയിൽ അത് ഒരു റെയിൽവേ ആയിരിക്കും, മറ്റൊന്ന് - ഒരു ഹൈവേ. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പാലവും റെയിലുകളും വരയ്ക്കുന്നു, കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രണ്ട് പോയിന്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിടങ്ങളും വരയ്ക്കുന്നു.

 

കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം: റോഡ്, റെയിൽവേ, ട്രെയിൻ, നഗരം